Co říká teorie

Jedná se o nedílnou součást osobního či skupinového paradigmatu a postoje podmíněného vždy určitou, třeba i minimální, mírou dobrovolného vnitřního přesvědčení a souhlasu s předmětem, ke kterému je vázána, a s podmínkou, že trvá stále a za všech okolností, včetně takových, kdy je to pro daného jedince nevýhodné nebo i nebezpečné. Je potřeba si také uvědomit, že loajalita není vždy podmíněna pouze racionální stránkou, ale často existuje pouze či souběžně na základě citů, pocitů anebo pouhých dojmů a projevuje se dobrovolným sebeomezením jednotlivce či skupiny v něčí či společný prospěch. Aby však loajalita mohla být dobrovolná, musí být většinou vzájemná, a to nejen horizontálně, nýbrž i vertikálně. Musí to být loajalita nejen jednotlivce vůči celku, nýbrž i celku
vůči jednotlivci a jednotlivců k sobě navzájem.Je to právě vzájemnost, která je tou nejpřínosnější a vnitřně nejvíce obohacující částí etického jednání na mezilidské, ale i na mezifiremní úrovni.

Rok loajality

Společnost Centrum andragogiky, a. s., se loajalitou, etikou a dalšími tradičními hodnotami zabývá již celou řadu let. Rok 2011 jsme označili rokem Loajality a v rámci komplexního rozvojového programu se snažili loajalitu společně s dalšími etickými hodnotami soustavně vracet nejen mezi lidi, ale i do firem a organizací.

Ty si často neuvědomují, že některé ekonomické propady a krizové situace jsou primárně způsobeny nedostatkem či úplnou absencí těchto hodnot, a to nejen u zaměstnanců, ale i ze strany organizace a často i směrem k zákazníkům. Loajalitu po dohodě s našimi klienty začleňujeme i do standardních kurzů v rámci jiných témat a nenásilnou formou usilujeme o nastartování změny postojů a myšlení jednotlivých účastníků směrem ke zvýšení efektivity jejich každodenní práce a kvality existence na pracovišti, ve vztahu k zaměstnavateli a v neposlední řadě i v soukromí.

Jako vyvrcholení všech aktivit naší společnosti v této oblasti uspořádalo Centrum andragogiky v listopadu 2011 dvoudenní diskusní fórum s názvem "Loajalita - fikce nebo realita? Příklady dobré praxe. "

Postřehy a výstupy z konference

Loajalita zaměstnanců je vytvářena, posilována a umocňována prostřednictvím kvalitního řízení a budování pracovních vztahů, pečlivým výběrem a rozvojem manažerů, motivací a angažovaností lidí napříč celou firmou či organizací, racionální i emocionální integritou a identifikací těchto lidí s firmou i mezi sebou navzájem. Má-li loajalita ve firmě či organizaci vzkvétat musí být vzájemná, musí být podepřena přátelskou atmosférou, dobrovolností a vyspělou komunikací včetně vzájemné zpětné vazby, vzájemným pochopením (umět si vyhovět) a schopností si navzájem odpouštět, když se něco nepovede.

Každý manažer by si měl uvědomit, že neloajální zaměstnanec představuje příliš veliké riziko a že od loajálního, ale nespokojeného zaměstnance je jen malý krůček k zaměstnanci neloajálnímu. Přitom často stačí, když i v dané chvíli nespokojení zaměstnanci vidí snahu manažera potažmo svého zaměstnavatele vzniklou nepříznivou situaci řešit, což i v případě dočasného neúspěchu paradoxně loajalitu posiluje a vzájemnou integritu zvyšuje.

V takových i jiných okamžicích je pak například důležitá třeba i snaha o predikci chování zaměstnanců, která přináší dialog a zapojení zaměstnanců do procesu řešení jakýchkoliv problémů. Zaměstnanci pak spolurozhodují o vylepšeních ve firmě, podílejí se na změnách, nebo jsou jejich nositeli. Jejich práce se stává smysluplnější, pracují-li z přesvědčení a nikoliv na příkaz a umí-li daná firma či organizace práci i veškeré procesy exaktně měřit a poskytovat efektivní zpětnou vazbu včetně naslouchání druhé straně. Společné dílo i mezilidská koexistence se tak pozitivně rozvíjí a daný subjekt i lidé v něm prosperují a lidsky i profesně rostou. Loajalita se tak stává zásadním pojmem pro kvalitu, profesní činnost i součinnost a profesní i mezilidské vztahy.

Čtyři stadia loajality

Účastníci definovali čtyři stádia loajality - formování vstupní motivace, etika vstupní motivace, adaptace, profesionální deformace a také její základní stavební kameny - úcta, poctivost, etika, spravedlnost, dobrý příklad (manažer), vzájemná otevřená komunikace, společný cíl (vize), společný "nepřítel", tradice, soutěživost, vzájemný respekt, uznání, vděčnost, zájem, motivace, kultura mezilidských i profesních vztahů.

Většina účastníků se shodla na tom, že loajálnímu zaměstnanci záleží na budoucnosti firmy, pověsti zaměstnavatele (možný vliv na přijetí dalších schopných zaměstnanců) a vnitřní i vnější stabilitě firmy. Loajální zaměstnanec je poctivý, snášenlivý v jednání, respektující zájmy druhého, cítí sounáležitost s firmou, managementem a spolupracovníky, nikdy nepoškodí zájmy firmy, je schopen přinášet oběti a přijme i nepopulární opatření. Na druhou stranu však je velice citlivý na jakékoliv bezpráví a neloajalitu ze strany firmy. Loajalitu svých lidí si musí firma zasloužit a její manažeři musí vědět, že loajalitu lze pouze nabídnout, nedá se vymáhat.

Loajalita a zvláště trvalejšího charakteru se buduje dobře, když je firma bonitní, roste a prosperuje. Také kvalita firemní kultury dokáže míru loajality výrazně ovlivnit. Dále však mají na loajalitu zaměstnance vliv následující faktory - zaměstnanec pozitivně vnímá, když má odpovídající a smysluplnou práci, když je podporován svým nadřízeným, když má možnost osobního i profesního rozvoje, když se může sám podílet na rozvoji firmy a když může být na svou firmu hrdý. Oproti tomu na něj negativně působí, když není jasná strategie ani cíle, nejasné pokyny, nedostatek relevantních informací a komunikace, množství a vysoká frekvence změn, kterým nerozumí, práce je stále stejná bez možnosti růstu a dalšího kariérního postupu, a také když nevěří produktům firmy.¨

Z těchto a mnoha dalších důvodů je nutná průběžná a otevřená komunikace, ať už zvolíme pravidelné konferenční hovory, e-maily, nebo osobní setkání, podávání informací o dobrých i špatných skutečnostech, zkušenostech a poznatcích.

Klíčové myšlenky

Výstupy z konference její účastníci završili dvěma klíčovými myšlenkami:

"Loajalita zaměstnanců je kritickým prvkem, který ovlivňuje firemní kulturu a vnitřní stabilitu každé společnosti."

"Firma, která dovede efektivně pracovat na budování loajality zaměstnanců, rychleji roste a daleko pružněji překoná jakákoliv úskalí."

David Kalivoda

Juraj Eisel

Centrum andragogiky, s.r.o.

Související