Novela zákoníku práce v souvislosti s písemnou formou právních úkonů přijala vyhovující právní úpravu, podle které je právní úkon neplatný, pokud nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon (písemná forma) nebo dohoda smluvních stran, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní. Jde tedy o dvoustranné právní úkony, jako jsou pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, apod., které nebudou-li učiněny v písemné formě, budou neplatné, ale lze toto napravit tak, že později se písemně vyhotoví. Nadále tedy v zákoníku práce nenajdeme znění jako "jinak je neplatná" , jako tomu bylo např. u § 35 odst. 3, kdy "zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná". Dnešní znění je: "zkušební doba musí být sjednána písemně" (§ 35 odst. 6).

Dovolat se neplatnosti úkonu pro absenci písemné formy, tedy např. u pracovní smlouvy, může pouze ten, kdo ji nezavinil, a dále pokud jde o úkon, kterým vzniká nebo se mění základní pracovně právní vztah, tak je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním (např. tedy s výkonem práce dle pracovní smlouvy).

Pokud jde o jednostranné právní úkony, jako např. výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, odstoupení od pracovní smlouvy, odstoupení zaměstnance od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, apod., tak ty vyžadují ke své platnosti bezvýhradně vždy písemnou formu, stejně tak, pokud jde o kolektivní smlouvu.

Z uvedeného vyplývá, že vypuštěním příslušné věty o povinnosti provést změnu pracovní smlouvy, není myšleno, že by měla být provedená ústně, protože by změna obsahu pracovní smlouvy byla jen tzv. faktická a takto změněný pracovní poměr by mohl být považován za neplatný. Jednoduše lze dovozovat písemnou formu změny pracovní smlouvy i tak, že je-li stanoven požadavek písemné formy u pracovní smlouvy, pak její změna, aby byla platná, musí být rovněž písemná.

Pro zaměstnavatele může nesjednání uvedených právních úkonů písemně znamenat i to, že mu může být uložena pokuta inspekcí práce za porušení povinnosti stanovené zákoníkem práce. Pokud by vznikla zaměstnanci škoda v důsledku neplatnosti právního úkonu, postupuje se podle příslušných ustanovení zákoníku práce upravujících škodu a její náhradu.

JUDr. Jana Holubcová

advokátka

Související