Podle exekutorů by navrhované řešení ulevilo nejen soudům, ale vymáhání malých částek by se zrychlilo a zlevnilo jak pro dlužníky, tak pro stát. Návrh předložila komora Ministerstvu spravedlnosti. Diskutovat ho chce i s ostatními zainteresovanými stranami, jako jsou soudci, zástupci věřitelů a dlužníků.

„Za situace, kdy se jedná o převedení agendy účastnických sporů z Českého telekomunikačního úřadu na soudy, a hrozí tak jejich zahlcení o více než 100 tisíc nových případů ročně, nabírá náš návrh na aktuálnosti a důležitosti,“ upozornila Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR, a dodala: „Efektivně fungující síť exekutorských úřadů, které jsou vybaveny potřebným softwarem, zaměstnanci i know-how, je také schopna spolehlivě a včas řešit novou a rozsahem významnou agendu kvalifikovaných předžalobních výzev. To vše při nepoměrně nižších nákladech, než mají soudy. Ty by se pak mohly věnovat rozhodování důležitějších sporů, než jsou bagatelní pohledávky.“

Podstatou návrhu je v případě vymáhání bagatelní pohledávky povinnost věřitele zaslat kvalifikovanou předžalobní výzvu prostřednictvím místně příslušného soudního exekutora. Díky přístupu soudních exekutorů do registru obyvatel a dalších rejstříků i díky zasílání do vlastních rukou by se podle komory podstatně zvýšila šance na její doručení. Dlužník by se tak dozvěděl, že má určitý dluh a jaká je jeho výše. V případě, že tento dluh bude dlužník považovat za nesporný, může ho uhradit buď najednou, anebo ve splátkách, aniž by se tím musel zabývat soud. Pokud by dlužník existenci dluhu rozporoval, jeho právo na obranu by zůstalo plně zachováno a spor by na návrh věřitele projednal soud. Jestliže by však dlužník nesporný dluh neuhradil, mohl by věřitel požádat o zahájení exekuce. 

Podle Exekutorské komory ČR lze navíc očekávat, že náklady spojené s doručováním kvalifikované předžalobní výzvy i spojené s případnou kontrolou splátek by byly významně nižší než v případě soudních výloh a nákladů exekučního řízení. 

Související