Základní, střední i vysoké školy se soukromým zřizovatelem se v České republice začaly objevovat hned v raných devadesátých letech. Některé z nich však měly v mnoha ohledech benevolentnější přístup, což zapříčinilo pošramocení pověsti celého segmentu. Tyto školy ale většinou v průběhu času ukončily svou činnost, takže v současné době privátní školství nabízí kvalitní vzdělání, které v mnoha ohledech dokonce dokáže předčit školy státní a veřejné.

„Soukromé školy jsou již pevnou součást naší vzdělávací soustavy a na trhu obstojí jen ty dobré, takže by se dalo říci, že vyloženě špatné už dnes téměř neexistují. Není totiž nikdo, kdo by je podporoval,“ říká k tomu Radim Jendřejas, ředitel a jednatel Trojského gymnázia v Praze s tím, že kvalitní soukromá škola splňuje totéž, co jakákoliv jiná kvalitní škola. „Je o ni zájem, spolehlivě funguje trojúhelník škola - žák - rodiče, jsou dobře nastavené potřebné mechanizmy a i přes fungující systém zde panuje dobrá atmosféra.“ Podobný názor zastává i Peter Daish, ředitel mezinárodní školy Riverside School. „Taková škola musí mít osnovy, které byly schválené akreditační autoritou, měla by mít kvalifikovaný učitelský sbor a měla by nabízet různé metody výuky.“

A Rektorka Vysoké školy finanční a správní, Bohuslava Šenkýřová k tomu dodává, že existují oficiální instituce, které posuzují kvalitu škol a podávají o tom zprávy. „Česká školní inspekce má povinnost pravidelně posuzovat mateřské, základní a střední školy a jejich zpráva je podkladem i pro stanovení výše dotace ze státního rozpočtu. U soukromých, které mají dotaci oproti veřejným krácenou, může dojít na základě zprávy ČŠI až k jejímu pozastavení.“

Variabilita výuky je možná především proto, že oproti státním školám je ve třídách soukromých a mezinárodních škol většinou méně studentů. Pedagogové tak mají více prostoru na projekty, lepší skupinovou práci i na individuální přístup. Navíc děti často bývají různých národností, což vyžaduje specifický styl vedení. Například Riverside School navštěvují studenti padesáti národností a Češi zahrnují jen zhruba čtvrtinu dětí. „Náš systém by měl dodat studentům sebevědomí v jejich schopnosti a povzbudit jejich zájem skrze badatelsky orientovanou výuku. Mají možnost objevovat a plně se podílet na získávání informací a ne se jen učit mechanicky opakovat,“ pokračuje Peter Daish.

Stejně pestré složení tříd má i mezinárodní škola Parkline School, kde studuje též padesát národností a čeští studenti jsou zastoupeni ze čtyřiceti procent. A i zde je přátelský a osobní přístup samozřejmostí. „Snažíme se o to, aby všichni naši studenti chodili do školy rádi, přistupujeme k nim s porozuměním, ale současně na ně klademe vysoké nároky co se týče procesu samotného studia i jejich výsledků,“ říká PR manažerka Karolína Schreiberová a dodává, že systém výuky cíleně podporuje v každém studentovi jeho silné stránky a pomáhá každému dítěti překonat potenciální problémy, které ho ve studiu mohou potkat. Osobního přístupu a zájmu o své studenty se nebojí ani Trojském gymnáziu. „Oproti školám pasivním je pro nás student osobností, nikoliv pouhým jménem. V primě začne studovat Josef Novák a my musíme brzy vědět, že Pepík je ten správný kluk, co sice občas pozlobí, ale má i silné stránky. A Pepík zase brzy ví, že se na nás může obrátit i s problémy, které nesouvisejí s výukou. Ví, že mu je pomůžeme řešit,“ vysvětluje ředitel Radim Jendřejas.

Mezinárodní diplomy otevírají dveře na prestižní univerzity
Mnohé privátní a mezinárodní školy dávají oproti státním školám větší důraz na exaktní předměty jako je chemie, fyzika či matematika a jejich zkoušky mají mezinárodní platnost. Z Riverside School studenti odcházejí s IB diplomem, což je mezinárodní maturitní zkouška a High School diplomem. Parkline nabízí kromě IB zkoušky i diplom Cambridge IGCSE pro studenty mezi 14 a 16 lety. IB certifikát umožňuje studovat dále na univerzitách po celém světě, nebo samozřejmě i v České republice. VŠFS zase jako vysoká škola nabízí kromě bakalářského , magisterského a doktorského studia u studium MBA.

Některé školy navíc v rámci aktivního a osobního přístupu zvolily možnost slovního hodnocení, které má svá nesporná pozitiva. Oslovené mezinárodní školy však využívají i klasické známkování. „U nás kombinujeme obojí. Myslíme si, že známky jakožto určité zjednodušené vyjádření studentova úspěchu, fungují jako vhodný sumativní nástroj výsledku vzdělávání. Slovním hodnocením naopak studentům sdělujeme, kde je třeba přidat, na co se mají dále zaměřit a jakým způsobem dále rozvíjet svůj potenciál. Oba způsoby hodnocení mají svoji hodnotu a jejich kombinaci chápeme jako vhodný nástroj pro dosahování stanovených cílů,“ míní za Parkline Karolína Schreiberová. Na Riverside School také kombinují obě varianty klasifikace. Známkování je podle ředitele Petera Daishe důležité pro porovnání úspěšnosti a možnosti zaměřit se na oblasti vzdělávání, které případně potřebují drobné úpravy. „Rozhodně by nemělo hodnocení někoho stresovat, ale jde o to, aby se vědělo na čem pracovat, protože všichni přece máme silné a slabé stránky.“ Soukromé Trojské gymnázium naopak zůstalo jen u klasického známkování. „Naši studenti jsou na to zvyklí, tak jsme se rozhodli, že nebudeme systém klasifikace měnit,“ říká k tomu Radim Jendřejas.

Ne každá soukromá či mezinárodní škola však sedne všem studentům, i když na první pohled vypadá ideálně. Lidé jsou různí, mají různé představy a ty se zkrátka nemusí plně shodovat se zaměřením školy. „Rodič či zájemce o studium by si měl pečlivě prostudovat historii školy a hlavně se seznámit s její současností. Toho lze dosáhnout určitě osobní návštěvou na škole a rozhovorem s managementem, pedagogy a dalšími zaměstnanci, studenty či absolventy. Rozhodující je vždy kvalita pedagogického sboru a jejich přístup k žákům a studentům, atmosféra a další aktivity školy,“ radí rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová a dodává, že její slova platí pro všechny školy, nejen ty privátní.

Včasné informování se o způsobu výuky, přístupu ke studentům i získaných diplomech může rodičům ušetřit nemalé finance, protože školné na privátních a mezinárodních školách se pohybuje v řádech až statisíců korun ročně. Takto vysoké sumy ale neznamenají, že nejsou školy otevřené všem dětem. Riverside School nabízí stipendia těm, kteří by mohli mít prospěch z mezinárodního vzdělání, ale nejsou schopni si školu finančně dovolit, bez ohledu na schopnosti studenta. Parkline School je na tom obdobně, poskytuje stipendia pro akademicky talentované studenty, kteří mají zájem o studium IB programu, tedy o získání mezinárodní maturitní zkoušky. Také na Trojském gymnáziu mohou studovat děti za výhodnějších podmínek. „Od počátku naší existence v roce 1997 je ve smlouvě o poskytování vzdělání zakotvena možnost žádat o slevu na školném. Takovou slevu poskytujeme nadaným a i jinak dobře prospívajícím studentům,“ uzavírá Radim Jendřejas.

Související