Praha, Brno, Olomouc. Co mají tato tři města společného? Platí za tradiční univerzitní města v České republice. Pražská Karlova a brněnská Masarykova jsou největšími českými univerzitami, Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší po UK. Na všech třech univerzitách studuje dohromady přes sedmdesát tisíc studentů, kteří mají celou škálu možností zapojit se do aktivit mnohých studentských spolků různého zaměření a účelu.

Tyto spolky jim poskytují příležitosti se bavit, vzdělávat, navazovat nová přátelství, rozvíjet své schopnosti nebo se učit novým věcem. V pestré nabídce stojí spolky rozličného charakteru – sdružující studenty psychologie, práv, medicíny, matematiky, sociálních věd, spolky zaměřené na kulturu, média, spolupráci se zahraničními studenty, případně genderovou tematiku. Některé spolky zaujmou už svým názvem – např. studentský časopis Helena v krabici či Průšovo umělecké-úchylné divadlo.

Jedním z nejstarších českých spolků je Všehrd při Právnické fakultě UK, založený v roce 1868. Jeho členy byli za první republiky čelní představitelé politického, hospodářského a kulturního života. Zaměřuje se především na vytváření spojení mezi studenty práv a právní praxí, a to prostřednictvím přednášek, vzdělávacích kurzů či kulturních akcí. Rovněž studentům pomáhá při realizaci projektů poskytnutím potřebných znalostí a kontaktů.

„Základním a dlouhodobým cílem našeho spolku je obohatit studenty nejen z naší fakulty o nové vědomosti, názory a zážitky nad rámec jejich běžného studia a života,“ vysvětluje starosta spolku Jan Formánek. Všehrd například každoročně spolupořádá reprezentační ples v Žofínském paláci, organizuje kurzy rétoriky nebo vydává internetový právnický časopis. V budoucnu by se měly pořádané akce stát interaktivnějšími, aby studenti dostali větší prostor a dozvěděli se, co je skutečně zajímá. „Chceme našim členům i ostatním studentům nabízet množství benefitů, ať už formou výhodných nabídek od partnerů nebo různých pracovních příležitostí a stáží,“ konstatuje Formánek.

Staň se "buddym", rozvíjej cizí jazyky i mezinárodní přátelství

Studentský klub Charles University International Club (IC CUNI) funguje teprve dva roky. Přesto se již dostal do povědomí velkého počtu českých i zahraničních studentů. Na Facebooku má v současnosti 3 700 fanoušků z různých zemí světa. Jeho činnost je zaměřena zejména na navazování kontaktů se zahraničními studenty, kteří přijíždějí za studiem na Karlovu univerzitu. Pořádá pro ně kulturní, společenské a sportovní akce a pomáhá jim nejen s počáteční orientací v cizím prostředí, ale celkově zvládnout pobyt v Praze a odnést si z něj co nejpříjemnější zážitky.

Vydat se na semestr za studiem do Prahy se rozhodl student ekonomie Alex Pieger z Mnichova: „Když jsem přijel do Prahy, velmi mě překvapilo, s jakou péčí se o zahraniční studenty tým IC CUNI staral. Orientation Week mi pomohl se rozkoukat a navzájem seznámit s ostatními studenty z různých zemí. Velmi rád vzpomínám na čtyřdenní výlet do Brna, Bratislavy a Vídně díky skvělým lidem a pěkným místům, jež jsem do té doby neznal.“

IC CUNI nabízí také možnost zapojit se do "buddy" programu, v rámci něhož čeští studenti pomáhají těm zahraničním zabydlet se v nové zemi. Studenti se nadále mohou zapojit do tandemové výuky jazyků a zdokonalit se tak v cizích jazycích a svého cizince naučit třeba základy češtiny.

Spolek nedávno vstoupil do Erasmus Student Network, jenž sdružuje v rámci celé Evropy spolky podobné IC CUNI. „Máme nyní možnost naučit se ještě více od ostatních sekcí z různých částí republiky a díky tomu přispívat ke spokojenému pobytu a studiu zahraničních studentů v ČR a na Univerzitě Karlově. Protože každý zahraniční student, pro něhož je díky IC CUNI pobyt v naší zemi jednodušší, je pro nás tou největší odměnou,“ popisuje viceprezidentka spolku Lenka Vašíčková.

Na své si přijdou i psychologové, sociologové i tanečníci

„Nerovnost mezi mužem a ženou není přirozená, není od přírody, ale vyvinula se historicky; a jak v historii dělalo se mnoho chyb a chyb často osudných, tak stala se také chyba a chyba veliká potlačením ženy.“ Citát vyslovený Tomášem Garriguem Masarykem uvádí na svých webových stránkách Gender centrum při Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Spojuje zájemce a zájemkyně o genderovou problematiku a připravuje pro ně filmová promítání, diskuse a přednášky s genderovými tématy. „Genderová témata jsou přítomna ve všech oblastech života, vzdělávací dráhu nevyjímaje. V rámci akademické půdy je třeba o nich nastolovat diskuzi i nad rámec oboru genderových studií,“ sděluje za studentský spolek Alžběta Mojžíšová.

Česká asociace studentů psychologie působí v Praze, Brně i Olomouci. Má dlouholetou tradici a také široké spektrum činností. Studentům nabízí četné kurzy, exkurze, vzdělávací konference či výměnné pobyty. Spolupracuje s jinými vysokými školami v ČR i v zahraničí, ale také profesionálními psychologickými organizacemi a zprostředkovává studentům nejrůznější praxe a snaží se rozvíjet profesionální základnu pro studenty psychologie.

Mezi její projekty patří například kurzy muzikoterapie, terapeutických výcviků, zvládání a řešení konfliktů, základy koučovacího přístupu a mnoho dalších. Jednou ze stěžejních činností je každoroční vzdělávací konference, na níž vystupují české i zahraničí osobnosti z oblasti psychologie. V rámci projektů si studenti na vlastní kůži vyzkoušejí práci v oblasti sociální péče. Patří sem mimo jiné pomoc v autistické škole, v dětských domovech, psychiatrických léčebnách, domovech seniorů a podobně.

Sáhodlouhý výčet dalších spolků by mohl následovat. Kreativita a iniciativa některých zapálených studentů dává vznikat stále novým. Nejnovějším přírůstkem do rodiny spolků spadajících pod Studentskou unii Univerzity Karlovy by mohl být rodící se nápad založit univerzitní tango klub. Jeho prvním krůčkem bude účast na mezinárodním víkendovém tango eventu Milonga Florea v Praze 23.–24. března.

Tato myšlenka ukazuje, že fantazii a aktivitě se meze nekladou a cesta založit spolek je otevřená nadšencům různého zaměření. Jaký je jejich zásadní význam a přínos? Podle primárních cílů výše zmíněných spolků spočívá hlavní smysl ve sdružování studentů stejného zaměření, spolupráci s profesními organizacemi, rozšiřování v dnešní době velmi cenných kontaktů, sbírání nových poznatků a zkušeností, rozvíjení osobnosti.

Na druhou stranu studentský život není jen o vzdělávání se, ale také o zábavě s přáteli. Na to pochopitelně ani spolky nezapomínají a pořádají četné kulturní a společenské události, jako jsou plesy, party, výlety, festivaly, výstavy a mnoho dalšího.

Související