Českomoravská záruční a rozvojová banka, která tyto půjčky nabízí, proto upozorňuje na nejdůležitější novinky. Změny se dotknou jak programů čerpajících prostředky ze strukturálních fondů EU, tak programů financovaných z národních zdrojů.
Program Kredit
V případě podávání žádostí o takzvaný malý úvěr již klient nebude podávat formulář žádosti v některém z Regionálních poradenských a informačních center (RPIC), ale přímo u vybrané pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky. Doba splatnosti těchto úvěrů se prodlužuje na 6 let.
Program Start
U bezúročného úvěru v rámci programu Start již nebude nutné mít doporučení podnikatelského záměru RPIC. Zůstává však povinnost doložit certifikát o absolvování rekvalifikačního programu Základy podnikání akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Rekvalifikační programy s požadovanou akreditací bude poskytovat více subjektů než doposud a klient tak bude mít větší prostor při svém výběru. Orientační přehled akreditovaných programů bude zveřejněn na www.cmzrb.cz.
Podmínky programu byly dále upraveny tak, že řeší přístup do programu Start i pro podnikatele, kteří v minulosti podnikali mimo území ČR. I na ně se vztahuje podmínka, počátku podnikání v roce podání žádosti nebo v roce předchozím, a to buď poprvé, nebo minimálně po sedmi letech od ukončení předcházející podnikatelské činnosti.
Program Záruka
Co se týče programu Záruka, který je financován z národních zdrojů, nebude se již poskytovat záruka za leasing.
V případě poskytování záruk za provozní (revolvingové) úvěry bude banka tuto záruku poskytovat pouze v případech, že ručení bude opakováním již ručení předchozího.
Program Progres
Pevná úroková sazba je stanovena na tři procenta ročně, pro projekty umístěné na území regionu Severozápad je snížena na dvě procenta ročně.
Prodlužuje se doba splatnosti, a to z osmi na devět let.
V případě tohoto programu bude jako zajištění úvěru vyžadována minimálně směnka vystavená příjemcem podpory avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.
Program Trh
Co se týče tohoto programu, změny pro příští rok jsou obdobné novinkám v programu Start. Ruší se nutnost mít doporučení projektu ze strany RPIC a rozšiřuje se počet subjektů poskytujících rekvalifikační program Základy podnikání.
Jak to bude s DPH
Mění se i podmínky, za jakých okolností je možné do uznatelných nákladů zahrnout i DPH. Pro neplátce daně z přidané hodnoty je tato daň uznatelným nákladem. Pokud je ale klient plátcem, může si daň zahrnout do uznatelných nákladů. Pokud ovšem nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Více info naleznete na www.cmzrb.cz. (les)
Související