Vrcholovými manažery jsou v tomto článku nazýváni manažeři na úrovni generálních ředitelů a členů představenstev nejvýznamnějších evropských společností. Zde nacházíme tři úrovně manažerů, kteří jsou členěni do skupin dle metodologie společnosti Hay Group pro hodnocení výše pracovních funkcí.
Budeme se věnovat zejména té první, "nejnižší" skupině, neboť zde jsou funkce srovnatelné s nejvyššími manažerských funkcemi v České republice. Další, vyšší skupiny manažerů už nemají v České republice srovnání, zkrátka tak velké manažerské funkce v ČR neexistují. Politickými "leadery" budeme nazývat předsedy vlád.
Veškeré informace jsou čerpány ze studií odměňování společnosti Hay Group "Evropský průzkum odměňování vrcholových manažerů 2005", "Průzkum odměňování vrcholových manažerů v ČR 2005" a "Porovnání odměňování politiků a státních úředníků 2006".

Základní manažerské mzdy jsou nejnižší v Norsku
Odměňování vrcholových manažerů je velmi rozdílné napříč jednotlivými evropskými zeměmi. V kategorii manažerů, srovnatelných s našimi vrcholovými manažery, je úroveň odměňování na úrovni základních mezd nejvyšší v Německu, Itálii a Velké Británii (o 9-12 % vyšší). Naopak nejnižší úroveň odměňování je v Norsku.
Porovnáme-li evropský průměr s odměňováním v České republice, pak je odměňování českých vrcholových manažerů o cca 50 % nižší. Pro informaci uvádíme, že základní plat (medián evropského trhu) námi analyzované skupiny manažerů je 280 000 eur ročně.

Nejštědřejší je farmacie
V Evropě nejlépe platí své vrcholové manažery farmaceutický sektor (12 % nad průměrem), jenž je následován bankovním sektorem (9 % nad průměrem) a sektorem informačních technologií (8 % nad průměrem). V České republice jsou vrcholoví manažeři nejlépe placeni v bankovních společnostech, a to o plných 40 % výše, než je český průměr. Nejlépe placenou funkcí je logicky funkce generální ředitel (11 % nad průměrem). Finanční ředitelé a ředitelé pro lidské zdroje jsou placeni okolo evropského průměru. Nejníže placenou funkcí je funkce technický ředitel, která je placena 10 % pod průměrem evropského trhu.

V bonusech vedou Němci
Co se týká velikosti cílového bonusu, nejlépe jsou na tom vrcholoví manažeři v Německu, kde dostávají bonus ve výši 100 % své základní mzdy, zatímco v Norsku a Švédsku je to pouhých 25 %. V České republice je cílový bonus typicky na úrovni 50 % základní mzdy.
V celkovém příjmu je nejvyšší úroveň odměňování opět v Německu, a to o plných 55 % nad evropským průměrem. S odstupem následuje Francie (13 % nad průměrem) a třetí nejvyšší úroveň odměňování je v Itálii (12 % nad průměrem). Norsko dosahuje pouze 47 % evropského průměru, Česká republika pak jen 37 % evropského průměru.

Politici mají méně
V tomto kontextu je zajímavé podívat se, jaká je úroveň odměňování polických "leaderů", předsedů vlád. Z evropských premiérů se může nejvyšším celkovým příjmem pochlubit britský předseda vlády. Přestože se tato částka zdá být svoji výší 268 500 eur značná, představuje pouze zlomek (necelých 8 %) sumy, jíž by mohla být ve Velké Británii ohodnocena podobně důležitá funkce v privátním sektoru.
Pro ilustraci toho, jak propastné mohou být rozdíly v odměňování mezi státní sférou a soukromým sektorem, lze použít některé údaje získané ze studií společnosti Hay Group. Z těchto studií např. vyplývá, že v Polsku a v Portugalsku je odměňování premiérských funkcí zhruba na 5 % toho, co by na obdobně důležité funkci měli tito představitelé v privátním sektoru.
V této souvislosti se přímo nabízí otázka, zda mohou tak "nízko" placení vrcholoví úředníci - manažeři zastávat tak důležité funkce a co je láká jít a pracovat za tyto platy, které jsou propastně nižší, než by mohli dostat v soukromé sféře. Tím lákadlem bude určitě moc, vliv, nejrůznější zajímavé kontakty a vstup do oblastí, o kterých se ostatním manažerům může jen zdát.

Požitky a pobídky pro top management
Podívejme se ještě na pobídky, benefity a požitky, typické pro vrcholové manažery. Nejvýznamnější pobídkou pro evropské vrcholové manažery jsou akciové plány.
Tyto plány jsou obvyklé zejména v Irsku, Francii a Belgii, kde je nabízí více než dvě třetiny společností. Pro srovnání v České republice akciové plány nabízí pouze 20 % společností.
Hodnota těchto plánů může představovat až 50 % ročního příjmu manažera, jako je tomu například ve Velké Británii. V USA jsou akciové plány ještě vyšší a představují až 65 %. Naopak nejnižší úroveň těchto pobídek je ve Španělsku a Norsku.

Ve vozech jsme si rovni
Velmi důležitým benefitem jsou nejrůznější zdravotní pojištění a penzijní plány, jejichž význam je stále ještě u vrcholových manažerů v České republice poněkud podceňován. Jedním z nejvýznamnějších požitků, který se stává nezbytnou součástí celkové odměny, je služební automobil. Zde se vrcholoví manažeři, působící v ČR, téměř vyrovnávají svým evropským kolegům. Porovnáme-li ceny služebních vozů na mediánu mezi Evropou a Českou republikou, zjistíme, že rozdíl je 15 000 eur. Zatímco v Evropě je průměrná cena služebního vozu 65 000 eur, v České republice je to 50 000 eur. Pouze torzo společností nabízí svým manažerům služebního řidiče, tolik oblíbeného u politiků.

Loučení ve velkém stylu
Na závěr se tedy ještě podívejme, jak se "loučí" zaměstnavatelé se svými vrcholovými manažery. To znamená, jaké je odchodné, chcete-li, jaké jsou "zlaté padáky". Nejvyšší odchodné se nabízí v Itálii a představuje až 300 % ročního příjmu manažera. V Německu je to 250 %, ve Francii 200 %. Evropský průměr je 110 %. V České republice představuje odchodné 50-100 % ročního příjmu manažera. -
Text vznikl ve spolupráci s odborným časopisem HRM.


Aleš Jirec
bývalý konzultant společnosti Hay Group, v současné době pracuje jako HP education services country manager Hewlett-Packard Czech Republic.
Související