Prezident republiky Václav Klaus podepsal soubor sedmi desítek novel souvisejících se vznikem jednoho inkasního místa, tvořících takzvanou daňovou reformu. Předpisy mimo jiné ruší koncept superhrubé mzdy, součástí norem je i novela zákona o loteriích.

Svůj podpis připojil také pod zákony o finanční a celní správě, novelu školského zákona a zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Informoval o tom prezidentův mluvčí Radim Ochvat.

Zákony v závěru roce schválili poslanci.

1. Změna daní a pojištění

Reforma nahrazuje koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent novou 19procentní sazbou daně, vytvoření jednoho inkasního místa a změnu odvodů z hazardu.

Vládní daňová reforma by podle schváleného znění měla nabýt účinnosti v povolebním roce 2015; ministr financí Miroslav Kalousek ale již v rámci jejího schvalování uvedl, že na jaře bude přijata novela, která změny vrátí na počátek roku 2014.

Co se mění

- zrušení konceptu superhrubé mzdy s daňovou sazbou ve výši 15 procent příjmu a zavedení 19procentní sazby daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy; u příjmů zahrnutých do samostatného základu daně sazba zůstane na 15 procentech

- sjednocení sazeb odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 procenta u živnostníků i zaměstnanců, kterým se tak odvody na zdravotní pojištění zvýší o dvě procenta; živnostníkům se dvojnásobně zvýší vyměřovací základ na 100 procent daňového základu

- odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou nahrazeny daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta, což bude znamenat pro zaměstnavatele snížení o 1,5 procentního bodu v porovnání se současným stavem

- snížení stropu pro sociální pojištění na čtyřnásobek průměrné mzdy, pro zdravotní pojištění zůstane na šestinásobku

- začlenění příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pod pojistné na sociální zabezpečení

- zachování daňového osvobození hodnoty zaměstnaneckých stravenek

- zavedení daňového zvýhodnění 3000 korun ročně pro zaměstnance formou zaměstnanecké slevy a bonusu

- u daňového osvobození příspěvku na rekreaci se limit 20.000 korun snižuje na polovinu

- osvobozen od daně bude příjem z vedlejší činnosti, pokud nepřesáhne 30.000 korun ročně; nyní je limit 20.000 korun

- předmětem daně nebudou příjmy z prodeje cenných papírů, pokud nepřesáhnou 100.000 korun ročně

- snížení daňové podpory hypoték a úvěrů ze stavebního spoření tím, že od základu daně bude možné za zaplacené úroky odečíst nejvýše 80.000 korun místo dosavadních 300.0000 korun ročně

- osvobozen od daně bude příjem z prodeje cenných papírů, pokud od jejich nákupu uplynuly více než tři roky; nyní tato lhůta činí šest měsíců

- povinnost zaplatit daň z dividend nebudou mít investoři, kteří budou cenné papíry vlastnit déle než tři roky; nyní je tento takzvaný časový test stanoven na půl roku

- předmětem daně z příjmů fyzických osob budou nově výměny pozemků při pozemkových úpravách

- zruší se daňové osvobození příjmů České konsolidační agentury, zavádí se osvobození příjmu Vinařského fondu a příjmů z podpory tohoto fondu

- zavedení jednotné sazby dědické daně ve výši 9,5 procenta při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20.000 na 50.000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni

- zavedení jednotné sazby darovací daně ve výši 19 procent při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20.000 na 50.000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni

- loterijní firmy budou odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Obce budou dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. Zbytek bude příjmem státu

2. Školský zákon

Novela školského zákona má zmírnit administrativní zátěž škol, například omezením počtu přihlášek na vysoké školy nebo vydáváním výúčního listu. Snadnější bude zřízení firemních mateřských škol.

Co se mění

- zavádí šestileté funkční období ředitelů škol zřízených obcí, krajem nebo státem. To má ochránit ředitele před zásahy zřizovatelů a zřizovatelům umožnit ředitele odvolat

- omezuje počet přihlášek na střední školy ze současných tří na dvě

- absolventi některých středních odborných škol s maturitou dostanou vedle maturitního vysvědčení i samostatný výuční list. Kvůli odborné praxi budou moci odborné školy rozšířit vyučovací dobu až na 40 hodin týdne, aby výcvik odpovídal běžné pracovní době.

- zřízení firemní školky bude  jednodušší, případně půjde vytvořit "odloučené pracoviště" klasické mateřské školy. Zřizovatelé firemních školek budou moct ovlivňovat výběr dětí

- z pěti na deset pracovních dní se prodlužuje lhůta, v níž má přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdit úmysl vzdělávat se na vybrané škole odevzdáním zápisového lístku. Novela rovněž omezuje snahu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) utajovat informace o způsobu přípravy a výběru zadání společné části maturitní zkoušky. Nově bude moci tyto údaje skrývat jen do konce maturitního období

- ruší povinnost základních škol vydávat žákovi v posledním roce jeho pobytu na škole výstupní hodnocení. K žádosti o odklad zahájení povinné školské docházky bude nově třeba jak doporučení příslušného školského poradenského zařízení, tak odborného lékaře nebo nově klinického psychologa

- zahraniční školy v Česku, které vyučují podle zahraničního vzdělávacího programu, budou muset mít povolení ministerstva školství k poskytování povinné školní docházky. Žáci těchto škol budou muset absolvovat zkoušky z vybraných předmětů ve školách zapsaných do českého rejstříku škol

3.  Mezinárodní pomoc při vymáhání pohledávek

Zákon do českého právního řádu přidává směrnici Rady EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

Platit má od 31. prosince 2011.

4. Úprava finanční a celní správy

Vznik specializovaného úřadu pro firmy s obratem nad dvě miliardy korun a změna struktury finančních a celních úřadů je hlavním cílem nového zákona, který má platit od roku 2013. Pomoci má zlepšit výběr daní a souvisejí se vznikem jednoho inkasního místa.

Co se mění

- vznikne specializovaný finančního úřadu pro firmy s obratem nad dvě miliardy korun, který má mít na starosti složitá daňová přiznání bank, pojišťoven a družstevních záložen

- současných 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů by se mělo přeměnit na 14 finančních úřadů a 199 jejich územních pracovišť.

- novou strukturu celní správy má tvořit Generální ředitelství cel, 14 krajských celních úřadů a celní úřad se sídlem v Praze-Ruzyni. Ten má specifickou působnost spočívající v dohledu na vnější hranici EU na území ČR. Odvolacím orgánem bude ministerstvo financí.

jedn

ensla

 

Související