Doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. se dlouhodobě odborně zabývá problematikou podnikání, sdílené ekonomiky, finančního řízení malých a středních podniků, financování zahraničního obchodu a marketingu v oblasti vzdělávání. Je absolventem Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde získal magisterský diplom (Ing.) V rámci grantu americké vlády FSA/ACCELS studoval obor Business Administration na University of Wisconsin v USA. Doktorské studium ve studijním programu Ekonomika a management absolvoval na Fakultě Managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde následně habilitoval v oboru Ekonomika a management podniku. Je členem 3 fakultních a jedné univerzitní vědecké rády jiných vysokých škol, předsedou nebo členem redakčních rad 6 mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisů, autorem více než 60 vědeckých článků a řešitelem desítek projektů vědy a výzkumu.

 „Vysoká škola podnikání a práva je etablovanou a kvalitní vysokou školou s dvacetiletou historií a tradicí výchovy a vzdělávání budoucích podnikatelů, manažerů, podnikových právníků, mediálních a marketingových expertů a dalších odborníků. Dlouhodobě dáváme důraz na kvalitní náplň studijních programů, jejich jasnou orientaci na získání profesních znalostí a dovedností, zapojení do výuky osobnosti z praxe z regionálních a nadnárodních podniků a zástupců veřejného sektoru. Počty studentů a vysoká úspěšnost uplatnění absolventů po dokončení studia jsou pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem a jsou pro nás také závazkem v další práci,“ shrnuje nový rektor VŠPP Aleksandr Ključnikov. „Mou vizí ve funkci rektora Vysoké školy podnikání a práva je budovat otevřenou profesně orientovanou vysokou školu s mezinárodním přesahem, otevřenou i zahraničním studentům a pedagogům,“ dodává Ključnikov.

Ve vedení školy uplatní své rozsáhlé podnikatelské a manažerské zkušenosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání, v minulosti působil ve funkcích ředitele, finančního ředitele, marketingového ředitele, kvestora, člena představenstva a člena Správních rad soukromých vysokých škol v ČR a na Slovensku.

 

Související