Vážený tazateli,

pokud Vám zaměstnavatel nevyplácí Vaši mzdu v plné výši a Vy sám již nevidíte důvod pro další setrvávání ve stávajícím pracovním poměru, pak je zde jistě dán důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru z Vaší strany. V souladu se zákoníkem práce můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru je nutné provést písemně, vymezit v něm důvod tohoto zrušení a doručit Vašemu zaměstnavateli, jinak je neplatné. Okamžité zrušení pracovního poměru je možné ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Za uvedené situace Vám v souladu se zákoníkem práce vzniká při skončení pracovního poměru nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Doporučuji tedy zvážit tento postup. V procesu vymáhání dlužných částí Vaší mzdy doporučuji nejdříve zaměstnavatele písemně vyzvat k doplatku celkové dlužné částky a pokud v přiměřené lhůtě nebude sjednána náprava obrátit se na příslušný soud a vymáhat svá práva dále soudní cestou. Na závěr je nutno pouze podotknout, že promlčecí doba činí tři roky.

Související