Vážený tazateli,

to, kdy bude ukončen pracovní poměr bude záležet na tom, z jakého důvodu bude ukončen. Pokud důvodem pro ukončení bude skutečnost, že pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou, pak skončí uplynutím této doby (§48 odst. 2, zákoníku práce).

To stejné platí, pokud by došlo k ukončení pracovního poměru dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pak by tedy byl ukončen v dohodě sjednaným dnem (§49 zákoníku práce). Pokud by ale měl pracovní poměr skončit výpovědí, pak platí, že ochranná doba, což je doba, po kterou je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, se do výpovědní doby nezapočítává, a pracovní poměr by tak skončil až po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance a uplynutí zbylé výpovědní doby.

Pokud pracovní poměr skutečně skončí v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, jsou zaměstnanci i nadále Správou sociálního zabezpečení vypláceny dávky z nemocenského pojištění, tedy tzv. nemocenské. Po skončení pracovní neschopnosti se pak bývalý zaměstnanec může zaevidovat jako uchazeč o zaměstnání na příslušném Úřadu práce a žádat přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Související