Vážená tazatelko,

Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákoník práce“) stanoví v ust. § 51 odst. 1, že v případě podání výpovědi, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Jestliže Váš zaměstnavatel odmítá přistoupit na dohodu o ukončení pracovního poměru, nezbývá než podat výpověď a akceptovat zákonem dané následky a souvislosti.

Pokud se rozhodnete do své současné práce nadále nechodit, aniž by k tomu byl dán zákonem předpokládaný důvod (nemoc apod.), dopouštíte se bezpochyby závažného porušení svých povinností plynoucích z daného pracovněprávního vztahu.

V takovém případě pak může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Byla-li škoda způsobena úmyslně, pak výše požadované náhrady škody není limitována a současně může zaměstnavatel vedle této náhrady požadovat též náhradu ušlého zisku.

Související