Vážená tazatelko,

Zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění ( dále jen "zákoník práce") taxativně vypočítává situace, za kterých je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. Mimo jiné se jedná též o případ, kdy zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Pokud zaměstnavatel svou povinnost převést zaměstnance na jinou práci nesplní, může zaměstnanec v souladu s ustanovením § 56 zákoníku práce okamžitě zrušit svůj pracovní poměr, jestliže dle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru by Vám náleželo odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Na Vámi uváděné odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku má nárok zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v § 52 písm. d) zákoníku práce (pozn. tímto důvodem je, že zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci mj. pro pracovní úraz) nebo dohodou z týchž důvodů.

Toto odstupné však zaměstnanci nepřísluší pokud se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti dle příslušných ustanovení zákoníku práce (pozn. pokud zaměstnavatel prokáže, že škoda vznikla tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit).

Nejlepším řešením pro získání Vámi uváděného odstupného při přetrvávajících zdravotních komplikacích by bylo uzavření příslušné dohody o rozvázání pracovního poměru s Vaším zaměstnavatelem s výslovným uvedením důvodů tohoto rozvázání a nárokem na dané odstupné.

Související