Vážená tazatelko,

dle § 16 zákona o nemocenském pojištění, na základě, kterého dochází k výplatě peněžité pomoci v mateřství (zákon č. 187/2006 Sb. v platném znění), pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

Z toho proto vyplývá, že chcete-li po dobu mateřské dovolené vykonávat výdělečnou činnost a zároveň pobírat peněžitou dávku pomoci v mateřství, je nutné takovou činnost vykonávat na základě jiného pracovního poměru, nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, než z kterého mateřskou dovolenou „čerpáte“. Nutné je také to, aby se jednalo také o jiný druh práce (typ úvazku („zkrácený“ nebo „nezkrácený“ není rozhodující).

Co se týče rodičovské dovolené, je nutné rozlišovat rodičovskou dovolenou a dávku rodičovského příspěvku. Mezi podmínkami vzniku nároku na rodičovský příspěvek (§ 31 zákona č. 117/1995 o státní sociální podpoře) patří povinnost celodenní péče o dítě, která se považuje za splněnou mimo jiné i v případě, jestliže:

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,

b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zařízenou pro zdravotně postižené děti nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,

c) dítě zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,

d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a jestliže oba rodiče nebo osamělý rodič je osobou závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) podle zákona o sociálních službách,

e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

Související