Vážená tazatelko,

pro zodpovězení Vašeho dotazu, bychom museli znát přesný obsah Vaši pracovní smlouvy a to hlavně část týkající se pracovní doby.

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr mimo jiné i výpovědí a to na základě § 52 zákoníku práce. Důvody zde uvedené vztahující se k Vaši situaci jsou zřejmě tyto: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (písm. a), nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách (písm. c), anebo jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (písm. g).

Zde platí, že výpověď musí být dána písmeně (§ 50 odst. 1) a také musí zaměstnavatel důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn. Dle § 51 odst. 2 platí, že výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce a její délka činí nejméně 2 měsíce (nemáte-li sjednanou delší).

Dále je možné ukončit výjimečně pracovní poměr dle § 55 – (okamžitým zrušením) a to v případě, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, přičemž platí, že v okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod také nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné (§ 60).

Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám zaměstnavatel výpověď do dnešního dne nedoručil a je-li tomu tak, Váš pracovní poměr i nadále trvá. Z toho mimo jiné vyplývá, že máte také nárok na mzdu a v případě, že Vám ji zaměstnavatel od května nezaplatil, zřejmě i možnost okamžitě zrušit pracovní poměr (§56).

V případě, že hodláte tuto mzdu vymáhat, radíme Vám abyste se obrátila na advokáta, který Vám přesný postup jak vyřešit Vaši situaci poradí.

Související