Vážená tazatelko,

pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu je nutné znát přesný obsah Vaši dohody o provedení práce. Obecně lze říct, že zákon ukončení dohody neupravuje a tudíž, není-li v dohodě sjednáno jinak, končí tento pracovně právní vztah jednak splněním práce která byla sjednána nebo dohodou. O jednostranném ukončení ze strany zaměstnavatele, nebylo-li to sjednáno v dohodě, tak nemůže být řeč.

Dle našeho názoru došlo k neplatnému rozvázání smlouvy a byl na místě postup podle § 69 zákoníku práce, který by se analogicky měl použít i v případech dohod o provedení práce (Rozsudek NS ČR ze dne 3.11.2010 pod sp. zn. 21 Cdo 1633/2009: "Z uvedeného vyplývá, že na zrušení dohody o pracovní činnosti ve smyslu § 77 odst. 1 písm. d) zák. práce se nevztahuje jen právní úprava o skončení pracovního poměru způsoby uvedenými v ustanovení § 48 zák. práce; neplatnost zrušení dohody o pracovní činnosti však mohou zaměstnanec i zaměstnavatel uplatnit u soudu na základě ustanovení § 77 odst. 1 části věty před středníkem zák. práce způsobem, který pro výkon práce v pracovním poměru upravuje ustanovení § 72 zák. práce, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měla práce konaná na základě dohody o pracovní činnosti skončit tímto rozvázáním. Přestože nejde o pracovní poměr jako takový, jedná se o jeden ze základních pracovněprávních vztahů (§ 3 zák. práce), kde je - stejně jako v pracovním poměru - v zájmu právní jistoty, aby si účastníci tohoto vztahu mohli o něm sjednat jistotu v době co nejkratší." ).

Tudíž postup podle § 69 zákoníku práce, který jste měla využít je následující: Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.

Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Dále platí, že rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit. V těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Bohužel jelikož jste zaměstnavateli neoznámila Vašemu zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával Vaše dohoda o provedení práce skončila a případné zahájení soudního sporu se zaměstnavatelem, nevidíme příliš nadějně.

Související