Vážená tazatelko,

zde je potřeba oddělit dva instituty a to práce přesčas a příplatek za práci o víkendu. Co se týče práce přesčas, mzdu za tuto práci upravuje ustanovení § 114 zákoníku práce. Ten stanoví, že za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 procent průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle předchozí věty. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích ( §93 odst. 4).

Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno ale nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas (to je i Váš případ). Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok (jinak je tomu u vedoucích zaměstnanců).

Co se týče příplatku za práci o víkendu, dle ustanovení § 118 zákoníku práce platí, že za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 procent průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Při interpretaci tohoto ustanovení nastávají problémy, jelikož není zcela jasné zda je možné sjednat se zaměstnancem i nulový příplatek, nebo příplatek v "bagatelní" výši. Dle smyslu této úpravy se kloníme k názoru, že tomu tak být nemůže a zaměstnanci příplatek za práci o víkendech přísluší (důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011, kterým byla provedena novela zákoníku práce, v této problematice mlčí.). Nulový příplatek, nebo příplatek v zanedbatelné výši, by dle našeho mínění přicházel v úvahu např. kdyby zaměstnavatel upravil pracovní dobu na žádost zaměstnance tak, že by tato doba částečně trvala i po 0.00 hodině v sobotu, nebo začínala před 24. hodinou v neděli.

Tudíž je potřeba rozdělit to zda se jedná o práci přesčas v rámci sjednané maximální doby práce přesčas a zda tato práce "probíhá" přes sobotu a v neděli. V tomto případě Vám, nebyla-li sjednána odměna nižší, přísluší příplatek 10 procent průměrného výdělku. Trvá-li tato práce o víkendu i po přesáhnutí limitu práce přesčas, za kterou příplatek nepřísluší, máte k tomu ještě nárok i na náhradní volno, nebo příplatek za práci přesčas.

Související