Vážený tazateli,

co se týče změny obsahu pracovní náplně, zde záleží jak přesně je Vaše náplň práce v pracovní smlouvě definovaná. To znamená, že když je v ní uvedeno, že budete pracovat v rostlinné výrobě jako dělník, není možné Vás, bez Vašeho souhlasu přeřadit na jiný druh práce.

Dle ustanovení § 40 zákoníku práce totiž platí, že obsah pracovního poměru lze změnit (písemně) jen tehdy, dohodnou-li se tak obě strany konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v v zákoníku práce. Zde v § 41 jsou uvedeny důvody pro které zaměstnavatel musí zaměstnance převést (odst. 1) a kdy tak učinit může (odst. 2 a 4). Nezmiňujete žádný důvod proč Vás zaměstnavatel převedl na jinou práci, tudíž budeme předpokládat že ho k tomu vedly organizační důvody. V takovém případě byl jeho postup protiprávní.

Lze též zmínit ustanovení zákona o inspekci práce č. 251/2005 který v § 25 stanoví, že právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Jinou práci než máte uvedenou v pracovní smlouvě vykonávat nemusíte a nemůže to být ze strany zaměstnavatele sankcionováno. Zaměstnavatel Vám tak musí přidělit takovou práci, která bude odpovídat znění pracovní smlouvy. Nemá-li takovou dá Vám výpověď, každopádně Vám náleží mzda dle pracovní smlouvy.

Ovšem to, že Vám zaměstnavatel nepřidělí práci podle pracovní smlouvy nezakládá Vaše právo dát výpověď, resp. výpověď sice dát můžete, ale bez nároku na odstupné.

Související