Vážený tazateli,

máte-li v pracovní smlouvě sjednanou práci jako skladník, nemůže Vás zaměstnavatel, bez Vašeho souhlasu převést na jinou práci.

To znamená, že když je v ní uvedeno, že budete pracovat v rostlinné výrobě jako dělník, není možné Vás, bez Vašeho souhlasu přeřadit na jiný druh práce.

Dle ustanovení § 40 zákoníku práce totiž platí, že obsah pracovního poměru lze změnit (písemně) jen tehdy, dohodnou-li se tak obě strany Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v zákoníku práce. Zde v § 41 jsou uvedeny důvody pro které zaměstnavatel musí zaměstnance převést (odst. 1) a kdy tak učinit může (odst. 2 a 4).

Lze též zmínit ustanovení zákona o inspekci práce č. 251/2005 který v § 25 stanoví, že právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Jinou práci než máte uvedenou v pracovní smlouvě vykonávat nemusíte a nemůže to být ze strany zaměstnavatele sankcionováno. Zaměstnavatel Vám tak musí přidělit takovou práci, která bude odpovídat znění pracovní smlouvy.

Co se týče dalších úkolů ze strany zaměstnavatele, ty samozřejmě plnit musíte, ale jen v případě, že tato činnost bude spadat pod pracovní náplň uvedenou v pracovní smlouvě.

Dále zmiňujete prostředí, ve kterém pracujete. V ustanovení § 128 zákoníku práce se stanoví, že zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. Výši tohoto příplatku a vymezení pojmu „ztížené pracovní prostředí“ vymezuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a to konkrétně v § 6 jako:

a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu - toto upravuje nařízení vlády 178/2001 Sb. v § 4 (Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu),

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem,

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem ,

e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem 10) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem 11) nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem 11) překračuje 145 dB,

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem 12) nejméně o 17 dB,

g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví, toto upravuje nařízení vlády 178/2001 Sb. v § 4 (Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců).

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,

j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu 14),

k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy (stanovené v § 2 tohoto nařízení).

Má-li prostředí ve kterém pracujete tento charakter, obraťte se na zaměstnavatele s tím, že požadujete předmětný příplatek. I plnění těchto povinností je pod dohledem inspektorátu práce a nedostatky můžou být z jeho strany také sankcionovány.

Související