Vážený tazateli,

z Vašeho dotazu není jasné, co máte pod pojmem nadpracování dovolené na mysli. Náplň práce každého zaměstnance je určena pracovní smlouvou (§34 zákoníku práce). Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru (§ 38 zákoníku práce). Tudíž je zaměstnanec povinen konat práci dle pracovní smlouvy a to na základě pokynů zaměstnavatele.

Dále ustanovení § 300 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby podmínky, popřípadě norma spotřeby práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny před zahájením práce. Množství požadované práce a pracovní tempo, popřípadě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní smlouvě, po projednání s odborovou organizací.

Jiná situace by byla, kdyby Vás zaměstnavatel nutil, před čerpáním dovolené „nadpracovat hodiny“, které připadají na dobu dovolené. Tento postup by již byl protiprávný.

Související