Vážená tazatelko,

v situaci, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodu doprovodu rodinného příslušníka k lékaři jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance (§ 199 zákoníku práce). Tuto situaci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. v bodě 8, kde se stanoví, že pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela. Má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu.

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je rozdíl, zda zaměstnanec čerpá ošetřovné z nemocenského pojištění, nebo nikoliv. Když nečerpá, má nárok na pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, a jen nebyl-li doprovod možné provést mimo pracovní dobu. Za tuto dobu pak zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

Toto ustanovení zákoníku práce je kogentní, tudíž neexistuje žádný způsob jak smluvně se zaměstnancem ujednat odlišnou úpravu. V těchto situacích je vždy vhodné najít mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem kompromis, tak aby na se jedné straně přihlédlo k okolnostem, které přináší péče o dítě a na druhé straně k oprávněným ekonomickým zájmům zaměstnavatele.

Související