Vážená tazatelko,

V případě, že Vám zaměstnankyně ještě před nástupem na mateřskou dovolenou oznámila, že bude čerpat rodičovskou dovolenou v kratší lhůtě než do dovršení tří let dítěte, má tato zaměstnankyně nárok na zařazení do práce, která odpovídá její pracovní smlouvě. Jestliže to ze strany zaměstnavatele není možné (zrušil tuto pozici), tak se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Jinou práci, než kterou má uvedenou v pracovní smlouvě po ní nemůžete chtít vykonávat.

V průběhu čerpání rodičovské dovolené, se na zaměstnance vztahuje tzv. ochranná doba (§ 53 odst. 1 zákoníku práce), což znamená, že mu zaměstnavatel může dát výpověď jen zcela výjimečně (ruší-li se zaměstnavatel či jeho část).

Co se týče výpovědi po skončení rodičovské dovolené, tj. po skončení tzv. ochranné lhůty, ta je v podstatě možná, ovšem jen ze zákonem stanovených důvodů.

Jedním z nich je i porušení kázně (§ 52 písmeno g a h):

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Ohledně zaměstnance, kterého jste zaměstnala jako zástup, záleží na znění pracovní smlouvy. Byla-li sjednána na dobu určitou - do skončení rodičovské dovolené Vaší zaměstnankyně, tak po tom, co se zaměstnankyně z rodičovské dovolené vrátí, tento pracovní poměr zanikne (bude splněna podmínka pro ukončení pracovního poměru na dobu určitou).

Pro úplnost dodáváme, že zákon nebrání tomu, aby zaměstnanec na rodičovské dovolené, po tom co „předčasně“ nastoupí do práce, po čase znova nastoupil na rodičovskou dovolenou (samozřejmě jen do doby než dítě dosáhne věku tří let).

Související