Vážená tazatelko,

dle ustanovení § 53 odst. 1) písmeno d) zákoníku práce se zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnankyni, která je těhotná nebo v době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, výpověď. Ovšem neplatí to ve všech případech, neboť dle § 54 se výše uvedený zákaz výpovědi nevztahuje na výpověď pro organizační změny, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část (což je Váš případ).

Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že jediný přípustný důvod, pro který Vám zaměstnavatel může dát výpověď je z důvodu, že se ruší, nebo se ruší jeho pobočka (zdůrazňujeme, že nikoliv v případě, kdy se zaměstnavatel přemísťuje) a nikoliv pro nadbytečnost.

Co se týče samotné výpovědi, pracovního poměru ta musí být písemná. Jde o jednostranný právní úkon. Výpověď musí zaměstnavatel skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Co se týče odstupného, tak zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) – což by byl i Váš případ, nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.

Přijetí výplaty odstupného, nemá na rodičovský příspěvek žádný vliv, neboť podmínky pro vyplácení rodičovského příspěvku jsou vázány na jiné důvody.

Související