Vážená tazatelko,

podle ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce platí, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby, po kterou měl trvat pracovní poměr sjednaný na dobu určitou (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. K tomu dochází automaticky, na základě zákona, tudíž zde není potřeba žádného právního úkonu, jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance (novou smlouvu apod.). Ovšem pro jistotu bychom doporučili, aby o této skutečnosti, tj. že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou, vyhotovili obě strany písemný záznam.

Související