Vážená tazatelko,

zde záleží, zda Váš zaměstnavatel považuje Vaše studium, tj. zvýšení kvalifikace, jako souladné s jeho zájmy a potřebami. Jen v takovém případě, máte dle ustanovení § 232 zákoníku práce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku:

a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,

b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,

c) 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,

d) 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,

e) 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

Tudíž Vám doporučujeme se na zaměstnavatele obrátit s žádostí, zda Vám při ukončení studia vyjde vstříc, kdy také bude částečně těžit z Vaší vyšší kvalifikace. Bude-li souhlasit, vznikne Vám nárok na 10 dnů na přípravu k závěrečné zkoušce a a vypracování bakalářské práce.

Související