Vážený tazateli,

odpovědnost zaměstnance za škodu upravuje zákoník práce v ustanoveních § 250 a násl. Dle této právní úpravy platí, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Aby tento odpovědnostní vztah byl naplněn (tj. vznik odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli), musí být naplněny tyto předpoklady:

a) vznik škody na straně zaměstnavatele jako majetkové újmy vyjádřitelné v penězích,
b) porušení povinnosti zaměstnancem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům (§ 261),
c) příčinný vztah: škoda vznikla opravdu porušením povinností zaměstnance,
d) zavinění zaměstnance (úmyslné, nebo nedbalostní).

Platí, že ve všech případech, kdy zaměstnanec při výkonu práce (či v přímé souvislosti s ní) způsobil škodu nejen zaměstnavateli, u něhož je v pracovním poměru, ale i třetím osobám, je vždy jeho odpovědnost za tuto škodu nutné posuzovat podle pracovněprávních předpisů.

To znamená, že škoda způsobená cizí osobě může být uplatňována pouze vůči zaměstnavateli, u kterého je škůdce v pracovním poměru. Zaměstnavatel pak uplatňuje náhradu škody podle pracovněprávních předpisů vůči zaměstnanci teprve poté, když mu škoda vznikne tím, že musel nahradit škodu jiné, třetí osobě, kterým ji způsobil jeho zaměstnanec.

Tudíž ve vašem případě je úplně jedno, kdo je vlastník vozidla. Vy budete vždy odpovídat za škodu jen podle zákoníku práce a jen vůči svému zaměstnavateli.

S tím souvisí dále i "strop" náhrady který se u zaměstnanců uplatní. Dle § 257 Zákoníku práce totiž platí, že výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení ale neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Co se týče pojištění (bez ohledu na povinné tzv. "zákonné" pojištění), na trhu určitě již existují různé možnosti pojištění zaměstnanců pro případ škody, doporučil bych to konzultovat přímo s poskytovatelem pojištění.

Související