Vážená tazatelko,

Pro posouzení, kdy přesně Vám končí zkušební doba, bychom potřebovali znát přesné znění Vaší pracovní smlouvy.

Podmínky sjednání zkušební doby upravuje ustanovení § 35 zákoníku práce. Limitem pro délku zkušební doby je odst. 1 uvedeného ustanovení, dle kterého zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, anebo 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.

Dále platí, že zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Předmětné ustanovení zároveň zakazuje sjednanou zkušební dobu dodatečně prodlužovat.

Při sjednávání zkušební doby se však uplatní zásada, že v rámci téhož pracovního poměru je možné zkušební dobu sjednat pouze jednou. Protiprávním by byl postup, kdy by byla znovu sjednávána zkušební doba v souvislosti se změnou dosavadního druhu práce zaměstnance.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zákoník práce (§35) tedy umožňuje sjednání zkušební doby nejen v případě vzniku pracovního poměru na základě pracovní smlouvy, ale i v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Uplatní se však jen v případech, kdy samotný pracovní poměr je jmenováním skutečně zakládán, nikoliv pouze měněn (např. jmenování zaměstnance, který u téhož zaměstnavatele do té doby pracoval na základě pracovní smlouvy).

Z Vašeho popisu (ne celkem jednoznačně) plyne, že Váš pracovní poměr nevznikl jmenováním, jen se po měsíci jeho trvání funkce zaměstnance změnila na vedoucího zaměstnance. V tomto případě by se dle našeho názoru neměla možnost 6měsíční zkušební doby uplatnit.

Co se týče překážek v práci, dle odst. 4 § 35 zákoníku práce, se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené.

Související