Vážená tazatelko,

z Vašeho dotazu nám není jasné, z jakého důvodu Vám skončí pracovní poměr k 31. 7. 2015. Ukončení pracovního poměru dohodou, je možné jen při oboustranné vůli takto poměr ukončit. Není možné, aby Vám zaměstnavatel ukončil pracovní poměr jednostranně – dohodu. Jednostranně by to bylo možné jen výpovědí z pracovního poměru a okamžitým zrušením pracovního poměru.

Při ukončení výpovědí, je ale zaměstnavatel povinen postupovat v souladu se zákoníkem práce, kdy výpověď je upravena v ustanoveních § 50 a násl. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

 

Z jiných důvodů výpověď zaměstnanci nelze dát. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že buď se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru a to k datu, které bude vyhovovat oběma stranám, nebo počkáte na výpověď ze strany zaměstnavatele. Pří výpovědi bude muset zaměstnavatel dodržet veškeré zákonné povinnosti, včetně výpovědní doby a odstupného.

Související