Vážený tazateli,

pro přesné posouzení situace by bylo nutné znát znění pracovní smlouvy a dodatku, který jste se zaměstnancem podepsal. Obecně lze k této problematice říct, že dle ustanovené §38 zákoníku práce platí, že od vzniku pracovního poměru je:

a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,

b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Zde záleží, jak byly pozice a místo výkonu práce sjednány v pracovní smlouvě včetně dodatků k ní. V případě, že pod takto sjednané místo výkonu práce a pracovní pozice (náplň práce) lze podřadit i činnost, kterou jste po zaměstnanci požadoval, a on to odmítl, bylo by možné mluvit o hrubém porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance.

Před případným podáním výpovědi zaměstnanci, Vám doporučuje obrátit se na právního zástupce, abyste se vyhnul případnému neplatnému rozvázání pracovního poměru a s tím spojeným zvýšením nákladů.

Související