Vážený tazateli,

váš dotaz směřuje nikoliv na pracovně-právní problematiku (tj. upravenou v zákoníku práce) ale na ryze obchodní, tj. vztah mezi podnikateli navzájem. Smluvní vztahy mezi podnikateli, se řídí zejména občanským zákoníkem, respektive i obchodním zákoníkem, mluvíme-li o smlouvě uzavřené před 1. 1. 2014.

Navíc neznáme přesné znění smlouvy, kterou jste uzavřel. Přesto obecně lze říct:

Dle ustanovení § 2518 občanského zákoníku (89/2012 Sb.) platí, že „strany si mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro zastoupeného. Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit.

Má-li být konkurenční doložka sjednána platně, musí (kumulativně) splňovat následující podmínky:

  • platnost pouze pro stanovenou dobu, nejdéle však 2 roky po ukončení smlouvy,
  • vymezení pro konkrétní území (lokálního rozsahu) nebo vůči stanovenému okruhu osob na tomto území,
  • dostatečně konkrétní a přiměřeně vymezený zákaz činnosti obchodního zástupce,
  • v přímé souvislosti s ochranou zájmů zastoupeného.

Při sjednání konkurenční doložky ve smlouvě o obchodním zastoupení by mohlo dojít k porušení dobrých mravů, jestliže je vymezení zákazu konkurence široké a neurčité - formulováno jako zákaz výkonu činnosti v „obdobných“ oblastech, v níž vyvíjel obchodní zástupce činnost, zákaz prodeje „obdobných“ výrobků a zboží; nevymezení zákazu konkurence na určité území je pak nepřiměřeným zásahem do práva svobodného podnikání obchodního zástupce, což je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků. Sjednaná konkurenční doložka se svým obsahem příčí dobrým mravům, neboť se vymyká smyslu a cílům, pro které může být konkurenční doložka sjednána, a nesleduje již pouze ochranu zastoupeného, ale popírá právo obchodního zástupce na svobodné podnikání.

Dále je nutné si uvědomit, že konkurenční doložky je třeba posuzovat případ od případu individuálně a vycházet při tom z různých aspektů, jako jsou výše sjednané pokuty, délka doby smluvního vztahu, délka doby závazku zdržet se konkurenčního jednání, povaha provozu atd.

Co se týče případné smluvní pokuty za porušení konkurenční doložky, zde neuvádíte znění smlouvy, tj. zda byla či nebyla smluvní pokuta sjednána.

Související