Vážená tazatelko,

Vaše pochybnosti jsou namístě a to z těchto důvodů:

Dle ustanovení § 96 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) platí, že, zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce

a) odpracované

1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],

2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],

3. další dohodnuté práce přesčas [§ 93a],

4. noční práce [§ 94],

5. doby v době pracovní pohotovosti [§ 95 odst. 2],

b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].

Dále platí, že na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

V zákoně je tak výslovně stanoveno, že zaměstnavatel je povinen v evidenci pracovní doby vyznačit počátek a konec směny, případnou práce přesčas, dále noční práce, doby držení pracovní pohotovosti a také výkonu práce v jejím průběhu. Jde totiž o transparentní možnost kontroly ze strany inspekce práce, tj. zda zaměstnavatel dodržuje povinnosti při poskytování odpočinků mezi směnami a v týdnu, přestávek v práci na jídlo a oddech, práce ve dnech pracovního klidu, noční práce a také práci přesčas. Dle ustanovení zák. č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, může inspekce uložit zaměstnanci sankci až do výše 400 000 Kč (§ 15 odst. 1 písm. l a § 28 odst. 1 písm. l)

Záleží na zaměstnavateli, jakým způsobem zajistí evidenci, zákoník práce způsob neurčuje. Z dosavadní judikatury soudů, ovšem způsob evidence musí být transparentní a musí z ní být jasně patrné, kdy byla práce vykonávána, zda zaměstnanec pracoval nařízený nebo dohodnutý přesčas, jaká byla celková pracovní doba a další skutečnosti, které jsou důležité pro nároky týkající se pracovní doby.

Související