Vážená tazatelko,

pro daň z příjmu je rozhodný zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou mimo jiné i příjmy ze závislé činnosti, tedy příjmy z pracovněprávního vztahu.

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Záleží na Vás, kolik pracovněprávních vztahů zvládnete vykonávat současně.

V případě překážek v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy.

Plátce daně (tedy každý z Vašich zaměstnavatelů) vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi (tedy zaměstnanci) za kalendářní měsíc, snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a zvýšený o povinné pojistné. Záloha z tohoto základu za kalendářní měsíc činí 15 %.

Podepíšete-li prohlášení k dani z příjmu (růžový formulář) podle § 38k odst. 4 zákona o dani z příjmů, můžete snížit daňové zatížení záloh na daň o osobní slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti, pokud splňuje stanovené věcné podmínky. Toto prohlášení lze podepsat a slevu uplatnit jenom u jednoho zaměstnavatele na příslušný kalendářní měsíc. Záleží výhradně na Vás, u kterého zaměstnavatele slevu uplatníte. Většinou se sleva na daň uplatňuje u zaměstnavatele, u kterého dosahujete nejvyšší příjem v daném měsíci.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob si budete muset vypracovat a podat sama a zahrnout do něj příjmy od všech zaměstnavatelů.

Z každého jednotlivého pracovního poměru se odvádí zdravotní a sociální pojištění. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a pro pojistné na sociální zabezpečení je úhrn příjmů ze závislé činnosti poskytnutých zaměstnavatelem zaměstnanci. U Vás to bude znamenat, že zdravotní i sociální pojištění Vám bude odvedeno podle výše příjmů, které dosáhnete jak zaměstnavatele, u kterého končíte, tak i zaměstnavatele, u kterého nastoupíte do práce.

 

Související