Vážený tazateli,

především je nutné vycházet z Vaší konkrétní pracovní smlouvy. Pokud v ní máte stanovenou kratší pracovní dobu na 26 hodin týdně, je to pro Vás i pro zaměstnavatele závazné, a to po celou dobu trvání pracovního poměru.

Kratší pracovní doba než je stanovená týdenní pracovní doba vycházející ze zákona (pro většinu zaměstnanců je to 40 hodin týdně) může být sjednaná pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem písemně v pracovní smlouvě. Výše mzdy odpovídá sjednané kratší pracovní době.

Zaměstnanec v pracovním poměru má právo na přidělování práce v rozsahu jeho stanovené týdenní pracovní doby.

Je právem zaměstnavatele určovat začátek a konec směn a rozvrhovat pracovní dobu a je zároveň jeho povinností s vypracovaným písemným rozvrhem týdenní pracovní doby seznámit zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena.

Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Se změnou tedy musí souhlasit oba a musí být učiněna v písemné formě.

Související