Vážená tazatelko,

zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tedy z důvodu nadbytečnosti, má nárok na odstupné nejméně ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr trval alespoň dva roky.

Totožný nárok má i zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou ze stejného důvodu.

Dohodu o rozvázání pracovního poměru může zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřít kdykoliv, i během výpovědní doby. Jedná se o dvoustranné právní jednání (na rozdíl od výpovědi), proto může být dohoda uzavřena pouze se souhlasem obou smluvních stran.

Pokud by zaměstnavatel neměl zájem na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru ve výpovědní době, je zaměstnanec nadále povinen plnit pracovní povinnosti včetně docházení do práce až do uplynutí výpovědní doby. V opačném případě může zaměstnavateli odpovídat za vzniklou škodu a rovněž může dojít k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, kdy zaměstnanec nemá nárok na odstupné ani nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Související