Vážená tazatelko,

rozvázání pracovního poměru dohodou musí být učiněno v písemné formě. Dochází-li k rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) v ustanovení § 52 písm. a) až c) (například z důvodu nadbytečnosti), přísluší zaměstnanci odstupné ve výši odvíjející se od délky trvání pracovního poměru.

S původním zaměstnavatelem se lze domluvit na předčasném návratu do práce před sjednaným ukončením rodičovské dovolené (avšak zaměstnavatel toto nemusí zaměstnanci umožnit, může trvat na předem smluveném dni návratu). V takovém případě je možné uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Zákoník práce ani jiný právní předpis nepřikazuje, aby zaměstnanec byl v pracovním poměru pouze k jednomu zaměstnavateli. Založení pracovního poměru od 12/2015 s jiným zaměstnavatelem nebrání žádná zákonná překážka.

Podle ustanovení § 31 odstavec 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře rodičovský příspěvek náleží i v případě, jestliže rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný. Rodičovský příspěvek bude vyplácen až do vyčerpání částky 220 000 Kč.

Související