Vážená tazatelko,

v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) za dobu noční práce (práce konaná v noční době mezi 22. a 6. hodinou) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednat v kolektivní smlouvě jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Na základě ustanovení § 88 ZP je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, přičemž přestávka se neposkytuje na začátku a na konci pracovní doby. Podle odstavce 4 předmětného ustanovení se poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby. Přestávka na jídlo a oddech je považována za dobu odpočinku, nikoliv pracovní dobu. Od uvedených ustanovení se účastníci pracovněprávních vztahů nemohou odchýlit, resp. tak mohou učinit pouze ve prospěch zaměstnance.

Výjimkou je bezpečnostní přestávka podle ustanovení § 89 ZP, která se započítává do pracovní doby. Zvláštní právní předpis z.č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ustanovení § 5 zakotvuje, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami.

Nejde-li ve Vašem případě o zmiňovanou bezpečnostní přestávku, ale pouze o přestávku na jídlo a oddech, nezapočítává se do pracovní doby a nenáleží za ní mzda. Za odpracovanou směnu od 22. do 6. hodiny ze zákona náleží mzda za 7,5 hodiny s 10 % příplatkem průměrného výdělku.

Související