Vážený tazateli,

shodná výdělečná činnost zaměstnance po dobu trvání pracovněprávního vztahu je upravena v ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“). Ustanovení § 310 ZP se vztahuje na shodnou výdělečnou činnost zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu. Konkurenční doložka ve smyslu ustanovení § 310 ZP je použitelná až na dobu po skončení pracovního poměru a shodně tak ustanovení § 311 ZP, které obsahuje výjimku z možnosti sjednat konkurenční doložku například s pedagogickými pracovníky, kterou máte pravděpodobně na mysli.

Vedle svého zaměstnání v základním pracovněprávním poměru mohou zaměstnanci vykonávat další výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Výdělečnou činností se rozumí jakákoliv činnost bez ohledu na formu nebo způsob, jakým je vykonávána - nezáleží na tom, zda ji vykonáváte v pracovněprávním vztahu nebo na základě živnostenského oprávnění atd. Výdělečná činnost musí být aktivní, musí jít o činnost zaměřenou na získání odměny (podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 1714/2001 není významná okolnost, zda při výkonu této činnosti zaměstnanec výdělek skutečně dosáhl) a současně musí jít o činnost, která je shodná (alespoň částečně v podstatných črtách) s předmětem činnosti zaměstnavatele, který lze zjistit například z obchodního rejstříku. De facto nezáleží na tom, jakou konkrétní pracovní pozici zaměstnanec u zaměstnavatele vykonává. I účetní pracující pro hotelový komplex může pracovat jako účetní pro další společnost, ale nikoliv provozovat hotel.

Nezíská-li zaměstnanec od zaměstnavatele předem souhlas k vykonávání další výdělečné činnosti, může s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru a požadovat náhradu škody dle § 250 a násl. ZP za zaviněné porušení povinností.

Činnost rozdílnou od předmětu činnosti zaměstnavatele může zaměstnanec vykonávat bez omezení a bez předchozího souhlasu zaměstnavatele.

Všechna tato omezení se nevztahují na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti, a to i kdyby byla vykonávána v rámci předmětu činnosti zaměstnavatele.

 

Související