Vážený tazateli,

konkurenční doložkou se zaměstnanec zavazuje, že nejdéle po dobu 1 roku po skončení zaměstnání se zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Na druhé straně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, a to nejméně ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku.

Konkurenční doložka může být sjednána, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů, které získal u zaměstnavatele a jejichž využití by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Ujednání o konkurenční doložce je synallagmatickým vztahem, proto závazku zaměstnance zdržet se výkonu konkurenční činnosti, a tím pádem omezit své ústavní právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, musí odpovídat závazek zaměstnavatele poskytovat přiměřenou kompenzaci.

K Vašemu dotazu: V odstavci 4 ustanovení § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je stanoveno, že zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Neučiní-li tak ve stanovené době, odstoupení není možné.

Zaměstnanec má možnost vymáhat závazek z konkurenční doložky prostřednictvím mimosoudního jednání, zasláním předžalobní výzvy a následného soudního vymáhání. Před uvedeným krokem lze jenom doporučit konzultaci s advokátem specializujícím se na pracovní právo, jestli předmětná konkurenční doložka není neplatná.

Dále může zaměstnanec konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. Konkurenční doložka zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Uvádíte, že pracovní poměr skončil uplynutím měsíce září. Nebyla-li splatnost závazku smluvně odlišena od zákonné úpravy, časová posloupnost bude následující: nekonkuroval-li jste zaměstnavateli v měsíci říjen a nebylo-li peněžité vyrovnání vyplaceno do konce listopadu, můžete dát výpověď od 16. prosince. Dojde-li výpověď zaměstnavateli v měsíci prosinec, konkurenční doložka zaniká k 1.1. Dojde-li výpověď zaměstnavateli až v lednu, zaniká konkurenční doložka 1.2.

Rozhodnete-li se pracovat u konkurence zaměstnavatele, aniž vypovíte konkurenční doložku, může od Vás zaměstnavatel vymáhat zaplacení smluvní pokuty i navzdory tomu, že sám Vám nic neplatil.  Zaplacením smluvní pokuty v případě porušení závazku zaměstnancem zaniká závazek zaměstnance z konkurenční doložky.

Související