Vážená tazatelko,

pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

Pracovní volno se poskytne s náhradou mzdy, jde-li o doprovod manžela. Má-li však zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy. Uvedené vyplývá z přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci a ustanovení § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Stěžejní otázkou pro poskytnutí nebo neposkytnutí pracovního volna s náhradou mzdy v případě doprovodu manžela do zdravotnického zařízení tedy je, zda je nebo není možné tento úkon vykonat mimo pracovní dobu.

Související