Vážená tazatelko,

zákon zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. (mimo jiné případy) v době, kdy zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou. Uvedené vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Od tohoto ustanovení se lze podle § 4a ve spojení s § 363 odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.

Výpověď daná zaměstnavatelem v rozporu s uvedenými ustanoveními je neplatná.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí můžete uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Podle ustanovení § 69 ZP dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou uplynutím výpovědní doby (v případě neplatné výpovědi).

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď po Vašem nástupu do práce, a to pouze s dvouměsíční výpovědní dobou (pokud nebyla individuálně sjednaná delší výpovědní doba). Ta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď. Bude-li Vám doručena výpověď první den nástupu do práce po rodičovské dovolené, tedy 1.6., začíná výpovědní doba běžet 1.7. a uplyne 31.8.

Další možností je uzavřít se zaměstnavatelem dohodou o rozvázání pracovního poměru, ve kterém sjednáte den, kdy pracovní poměr skončí, ke spokojenosti obou stran.

Nezapomínejte, že u rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnanci z důvodu nadbytečnosti nebo dohodou z téhož důvodu máte nárok na odstupné ve výši odstupňované podle délky trvání pracovního poměru. Důvod rozvázání pracovního poměru je nevyhnutné zcela a jednoznačně uvést i v dohodě o rozvázání pracovního poměru kvůli výši podpory v nezaměstnanosti.

 

Související