Vážená tazatelko,

zaměstnavatel má pravdu v tom, že může zaměstnanci nařídit práci přesčas, avšak jen z vážných provozních důvodů a pouze výjimečně.

Nařídí-li zaměstnavatel práci přesčas, aniž by měl k tomu vážný provozní důvod, může mu být ze strany orgánů inspekce práce uložena pokuta až do výše 2 mil. Kč. Specifikace, co je to vážný provozní důvod, není zakotvena v žádném právním předpise, proto se vážné provozní důvody posuzovat vždy konkrétně  ve vztahu k individuálnímu zaměstnavateli a odvětví (sektoru), do kterého spadá jeho činnost.

Zákon stanovuje maximální rozsah práce přesčas, a to 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento zákonný rozsah je práce přesčas možná jenom po dohodě se zaměstnancem. Taková dohoda může být obsažena již v pracovní smlouvě.

Také je pravdou, že zaměstnanci na částečný úvazek nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ta je možná po oboustranné dohodě.

Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci příplatek ke mzdě minimálně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se se zaměstnavatelem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas, ledaže by si již v pracovní smlouvě sjednali mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas společně s jejím rozsahem.

V zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti ani zákoně o důchodovém pojištění není uvedeno žádné ustanovení, které by upravovalo výši pracovního úvazku vzhledem ke stupni přiznané invalidity.

V zákoníku práce je pouze obecně stanoveno, že zaměstnavatel je povinen při určení množství požadované práce a pracovního tempa zohlednit fyzické i psychické potřeby zaměstnance. Rovněž je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat i organizačními opatřeními potřebnou úpravu pracovních podmínek. Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíž náročnost by nedopovídala jeho zdravotní způsobilosti. Závěr, že Váš zaměstnavatel opravdu postupuje v rozporu se zákonem, nelze učinit z informací z Vašeho dotazu, ale vyžaduje podrobnější analýzu daného případu.

Související