Vážená tazatelko,

u rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů přísluší zaměstnanci nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, pouze a výhradně v případě, že zaměstnanec dostal od zaměstnavatele výpověď dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, tedy pouze a výhradně v případě, že zaměstnanec nesmí na základě lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání či ohrožení touto nemocí nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice.

Je-li pracovní poměr rozvázán výpovědí nebo dohodou dle ustanovení § 52 písm. e), tedy pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle kvalifikovaného lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost, nárok na odstupné zaměstnanci nepřísluší.

Aby byla výpověď ze strany zaměstnavatele z tohoto důvodu platným právním jednáním, musí být v lékařském posudku jednoznačně konstatována nemožnost dalšího konání dosavadních prací zaměstnancem a tento stav musí být trvalý. Za kvalifikovaný lékařský posudek se nepovažuje pouhé doporučení lékaře, aby zaměstnanec přešel na jinou práci.

Zaměstnanec má několik možností, jak ukončit pracovní poměr z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Může se se zaměstnavatelem dohodnout nebo sám dát výpověď. Také může okamžitě zrušit pracovní poměr dle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku  práce, má-li vystaven lékařský posudek, ve kterém je zřetelně určeno, že nemůže dále vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku výkon jiné vhodné práce. Zaměstnanci, který z uvedeného důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy nejméně dva měsíce).

 

Související