Vážená tazatelko,

doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být opakována nejvýše dvakrát. Maximální doba, kterou připouští zákon pro pracovní poměr na dobu určitou, je tedy celkově 9 let. Dobu jeho trvání lze sjednat i kratší než 3 roky, vždy však musí být zachováno pravidlo, že pracovní poměr na dobu určitou je možné opakovat nejvíce dvakrát. Například pracovní poměr s dobou trvání 1 roku je dvakrát prodlužován o další rok. Po uplynutí 3 let od vzniku takového pracovního poměru jej nelze dále prodlužovat.

Údaj o týdenní pracovní době lze změnit dohodu smluvních stran o změně obsahu pracovního poměru pouze dodatkem k pracovní smlouvě. I v případě nové pracovní smlouvy se možnost pro prodlužovaní pracovního poměru neobnovuje.

Zákon přímo stanoví, že k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží až po uplynutí tří let od jeho skončení.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce, a před uplynutím sjednané doby zaměstnanec písemně oznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Zaměstnanec i zaměstnavatel se mohou žalobou domáhat určení, zda byly podmínky pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou splněny či nikoliv, a to do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

 

Související