Vážená tazatelko,

doprovod dítěte k lékaři je jinou důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance. Podmínky, kdy přísluší zaměstnanci pracovní volno a náhrada mzdy, jsou upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., doprovod dítěte k lékaři je upraven v bodě 8 přílohy tohoto nařízení.

Zaměstnanec má nárok na pracovní volno a na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za nezbytně dlouhou dobu, nejvýše na 1 den, je-li doprovod dítěte nezbytný a vyšetření není možné provést mimo pracovní dobu.

Nezbytně nutnou dobou se myslí cesta do a ze zdravotnického zařízení, které je ve smluvním vztahu k pojišťovně zaměstnance a které je schopné potřebnou péči poskytnout, a současně je nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance, dále případné čekání na vyšetření a doba samotného lékařského úkonu. Délku nezbytně dlouhé doby je nutné posuzovat individuálně dle konkrétního případu. Je možné, že za doprovod na specializované vyšetření, které je možné provést pouze ve vzdáleném městě, do kterého je špatné spojení hromadné dopravy, bude poskytnuto pracovní volno a náhrada mzdy za celý jeden den.

Zaměstnanec je povinen prokázat existenci překážky v práci, ale zákon způsob prokázání nijak nekonkretizuje. Záleží proto na pravidlech zavedených u zaměstnavatele. Často je tato problematika upravena v pracovním řádu.

Zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci v zaměstnání, protože pečuje o nemocné dítě, má nárok na ošetřovné. Má-li nárok na ošetřovné, nepřísluší mu náhrada mzdy. 

Matka samoživitelka má možnost čerpat ošetřovné až 16 dní. Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu (podrobněji viz zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Pro názornost uvedu příklad souběhu nutnosti doprovodu a následné péče o dítě: Zaměstnanec, jehož pracovní doba je 8 hodin, doprovodí nemocné dítě k lékaři. Nezbytně nutná doba doprovodu je 2 hodiny, za které přísluší náhrada mzdy. Za zbylých 6 hodin má nárok na ošetřovné v poměrné výši.

Odpověď na Vaši otázku je, že náhrada mzdy se poskytuje za nezbytně nutnou dobu, přičemž její délka je různá v závislosti na okolnostech každého případu. Postup zaměstnavatele, který nezbytně nutnou dobu potřebnou k vyšetření paušalizuje na 4 hodiny, nemá oporu v právních předpisech.

Související