Vážená tazatelko,

zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z výslovně zákonem stanovených důvodů. Výpovědní důvod musí zaměstnavatel řádně skutkově vymezit tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným důvodem výpovědi definovaným v ustanovení § 52 zákoníku práce.

Nutnou péči o dítě po úrazu nelze podřadit ani pod jeden z výpovědních důvodů.

Pro úplnost dodám, že zatímco zaměstnanec, který je uznán dočasně práce neschopným, je v ochranné době, a je tedy zakázáno (až na výjimky) dát mu výpověď, zaměstnanec pečující o dítě, které onemocnělo nebo utrpělo úraz, v ochranné době není.

Po dobu, kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší 10 let, je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci, neboť se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance.  Každý zaměstnanec, na jehož straně vznikla překážka v práci, je povinen včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna a existenci takové překážky prokázat. Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší náhrada mzda, ale má nárok na ošetřovně ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za období 9, event. 16 kalendářních dnů.

Související